نمایشگاه پوشاک تهران

نمایشگاه پوشاک تهران

گروه جنت رضوان تحت عنوان برند پارادایس مد در نمایشگاه پوشاک تهران شرکت کرد.


گروه جنت رضوان تحت عنوان برند پارادایس مد در نمایشگاه پوشاک تهران شرکت کرد.
در این نمایشگاه از جدیترین تولیدات در عرصه پوشاک رو نمایی شد.


2 سال پیش